Investerare

Bokslutskommuniké januari-december 2018

21 februari, 2019

SAMMANDRAG

Finansiell översikt för oktober-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 11,1 (13,6) MSEK
 • Kvartalets resultat uppgick till -22,1 (-32,1) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21,0 (-45,4) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -0,5 (-0,7) SEK

Oktober-december i korthet

 • Första patient inkluderad i PledPharmas globala fas III-program, POLAR, för läkmedelskandidaten PledOx® i USA
 • PledPharma avser notering på Nasdaq Stockholms huvudlista under 2019
 • Studieresultaten för Aladote® fas Ib/IIa har accepterats för presentation på ”58th Annual Meeting of the Society of Toxicology” i mars, 2019
 • PledPharma har lämnat in en ansökan till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation, ODD) för läkemedelskandidaten Aladote®
 • Valberedning utsedd inför årsstämman 2019. Ledamöterna har utsetts av PledPharmas fyra största ägare/ägargrupper som önskar ingå i valberedningen
 • De japanska och asiatiska kliniska prövarmötena för POLAR-studierna har genomförts i Tokyo och Seoul

Händelser efter periodens utgång

 • PledPharma erhåller cirka 49 MSEK i samband med att den första asiatiska patienten har inkluderats i det globala fas III-programmet för PledOx®
 • Patienter har inkluderats i POLAR-programmet i Europa
 • Designen av PledOx® fas III-program, POLAR, presenteras på den vetenskapliga konferensen Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco, USA
 • Resultaten från Aladotes® fas Ib/IIa är utvald för presentation på The International Liver Congress i april, 2019
 • PledPharma bjuder in till kapitalmarknadsdag 26 mars, 2019

Finansiell översikt för januari-december

 • Nettoomsättningen uppgick till 28,2 (13,9) MSEK
 • Periodens resultat uppgick till -85,0 (-87,9) MSEK
 • Likvida medel vid kvartalets utgång uppgick till 229,2 (309,5) MSEK
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -81,0 (-86,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,7 (-1,8) SEK

Januari-december i korthet

PledOx®

 • Pledpharma meddelade en fördröjd leverans av studieläkemedel till fas III-programmet för PledOx® i februari vilken sedermera levererades i september
 • Positiva resultat från SUNCIST-studien där PledOx® gavs till kaukasiska och japanska friska frivilliga försökspersoner kommunicerades i februari
 • Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkänner att PledPharmas ansökan om en produktspecifik dispens för pediatriska studier (kliniska studier med barn) med PledOx®
 • Substanspatent för PledOx® och Aladote® får godkännande i Europa
 • Japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) ger sitt stöd för en expansion av PledOx® fas III-program till att inkludera japanska patienter

Aladote®

 • Den kliniska proof-of-principle-studien (PoP) av läkemedelskandidaten Aladote® har slutförts och redovisar positiva slutresultat
 • Ett flertal vetenskapliga presentationer av Aladotes® studieresultat har skickats in och accepterats
 • Pledpharma utser ett vetenskapligt råd för Aladote® och har haft sitt första möte med fokus på design av nästkommande studie

PDF – Bokslutskommuniké januari – december 2018

 

För ytterligare information, kontakta:

Nicklas Westerholm, Verkställande direktör
Tel. 073 354 20 62
nicklas.westerholm@pledpharma.se

Yilmaz Mahshid, Finansdirektör
Tel. 072 231 68 00
yilmaz.mahshid@pledpharma.se

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com