Bolagsstyrning

PledPharma har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen inom PledPharma baseras på tillämpliga lagar, regler och rekommendationer, såsom svensk aktiebolagslag, Årsredovisningslagen, Nasdaq First North regelverk samt PledPharmas bolagsordning samt interna regler och riktlinjer.

Svensk kod för Bolagsstyrning gäller inte för bolag som är noterade på Nasdaq First North. Pledpharma är således inte ålagt att tillämpa Koden men har anpassat sig till den i de delar där Koden bedöms ha relevans för PledPharma och dess aktieägare.

Viktiga externa regelverk

• Svensk aktiebolagslag
• Årsredovisningslagen
• Redovisningslagstiftning och rekommendationer
• Nasdaq First North regelverk för emittenter

Viktiga interna regelverk och dokument

• Bolagsordning
• Styrelsens arbetsordning
• VD-instruktion
• Beslutsordningar/attestinstruktioner
• Interna riktlinjer, policys och manualer som ger vägledning för koncernens verksamhet och medarbetare, t.ex. PledPharmas informationspolicy och finanspolicy.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com