Bolagsstyrning

PledPharma har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Bolagsordning

PledPharma AB (PUBL)

556706-6724

§ 1 Firma
Bolagets firma skall vara PledPharma AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.
§ 3 Verksamhet
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva forskning och utveckling av läkemedel samt därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 500 000 kr och högst 10 000 000 kr.
§ 5 Akties antal
Antalet aktier skall vara lägst 47 500 000 och högst 190 000 000 stycken.
§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall bestå av 3-9 ledamöter.
1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses.
§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle nedläggas, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.
§ 8 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast
kl. 12.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Godkännande av dagordning;
4) Val av en eller två justeringsmän;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden.
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter.
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 10 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.
_____________________
Antagen vid årsstämman den 7 maj 2019

 

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com