Bolagsstyrning

Årsstämma 7 maj 2019

Årsstämma 2019

Årsstämman 2019 sker den 7 maj kl. 16.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vidare anmäla detta senast torsdagen den 2 maj 2019, under adress: PledPharma AB, Grev Turegatan 11c, 114 46 Stockholm, per telefon 08 – 679 72 10, per telefax 08 – 663 57 25 eller per e-post info@pledpharma.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets webbplats www.pledpharma.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

För ytterligare information,
vänligen tryck på nedanstående länkar.

 

Kallelse till årsstämma PledPharma 2019

Fullständiga förslag inför årsstämman 2019

Fullmakt Pledpharmas årsstämma 2019

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com