Bolagsstyrning

Årsstämma 2020

Årsstämma 2020 kommer att ske den 23 april 2020 kl. 16.00 i Erik Penser Banks lokaler på Apelbergsgatan 27, Stockholm.

 

Rätt att delta vid årsstämman

Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före detta datum genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig och måste vara verkställd torsdagen den 17 april 2020 för att aktieägaren ska ha rätt att delta i stämman.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska vidare anmäla detta senast måndagen den 20 april 2020, under adress: PledPharma AB, Grev Turegatan 11c, 114 46 Stockholm, per telefon 08 – 679 72 10, per telefax 08 – 663 57 25 eller per e-post info@pledpharma.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av aktuellt registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.
Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör insändas till bolaget i god tid före stämman. Formulär för fullmakt tillhandahålls på bolagets webbplats www.pledpharma.se och kommer även att sändas till de aktieägare som begär det.

Kallelse årsstämma 2020

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Styrelsens fullständiga förslag punkt 15

Styrelsens fullständiga förslag punkt 16

Styrelsens fullständiga förslag punkt 17

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Redovisning av ersättningsutskottets utvärdering

Fullmakt Årsstämma 2020

 

 

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com