Bolagsstyrning

PledPharma har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Valberedning

Följande aktieägare har identifierats som de fyra största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen med följande ledamöter:

Nortal Investments AB och Zimbrine Holding BV: Staffan Persson, ordförande
Berinor BV: Peter Lindell
Flerie Participation AB: Carl-Johan Spak
Handelsbanken Fonder: Astrid Samuelsson

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 38 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Peter Lindell, Carl-Johan Spak samt Astrid Samuelsson är även oberoende i förhållande till Nortal Investments AB och Zimbrine Holding BV, som är den i bolaget röstmässigt största gruppen av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Styrelsens ordförande, Håkan Åström, har adjungerats till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: hakanastrom@aol.com.

Valberedningens uppgift och tillsättning

Valberedningen representerar bolagets aktieägare och har till uppgift att skapa ett så bra underlag som möjligt för bolagsstämmans beslut om val av styrelse och styrelsearvoden samt förslag av revisor och ersättning till dessa.

Styrelsens ordförande ska bjuda in Bolagets tre största aktieägare eller ägargrupper att bilda en valberedning baserat på ägarförhållandena den 30 september 2018. Varje sådan aktieägare eller grupp av aktieägare ska utse en representant vardera till att tjänstgöra som ledamot i valberedningen för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat vid nästkommande årsstämma. Valberedningens ledamöter äger rätt att adjungera styrelsens ordförande till valberedningen om så önskas. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Valberedningens ledamöter ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2019.

Valberedningen ska utse ordförande inom sig. Valberedningen ska förbereda följande förslag till beslut till årsstämman 2019:

  1. Förslag till val av ordförande vid årsstämman
  2. Förslag till val av styrelseledamöter
  3. Förslag till val av styrelseordförande
  4. Förslag till styrelsearvoden och eventuell annan ersättning för styrelseuppdrag
  5. Förslag till val av revisor
  6. Förslag till revisionsarvode
  7. Förslag till principer för utseende av valberedning inför 2019 års årsstämma

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com