Bolagsstyrning

PledPharma har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Valberedning

Styrelsens ordförande i PledPharma AB har etablerat en valberedning inför årsstämman, som avses hållas den 23 april 2020. Ledamöterna har utsetts av PledPharmas tre största ägare som önskar ingå i valberedningen.

Följande aktieägare har identifierats som de tre största aktieägarna som är villiga att ingå i valberedningen och de har utsett följande ledamöter:

Nortal Investments AB: Staffan Persson

Cidro Förvaltning AB: Peter Lindell

Fjärde AP-fonden: Jannis Kitsakis

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 39 procent av aktierna och rösterna i bolaget. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Peter Lindell och Jannis Kitsakis är även oberoende i förhållande till Nortal Investments AB, som är den i bolaget röstmässigt största aktieägaren.

Valberedningen förväntas utse Staffan Persson till ordförande. Styrelsens ordförande, Håkan Åström, samt Astrid Samuelsson, som representerar Handelsbanken fonder, föreslås att adjungeras till valberedningen.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare skall valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför årsstämman 2021.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: hakanastrom@aol.com.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com