Bolagsstyrning

PledPharma har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Ersättning

 

Styrelseordförande och styrelseledamöter erhåller ersättning enligt beslut på årsstämman. Inga ytterligare arvoden betalas ut för kommittéarbete. Styrelsen fastställer VD:s och andra ledande personers ersättningar. Ersättningen består av lön och bonus. Företagsledningen består av fem personer. Fördelningen av lön och bonus baseras på varje anställds ansvar och befogenhet.

Ersättning till styrelse

Årsstämman beslöt att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 260 000 kronor, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 165 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Villkor för VD och övrig företagsledning

Ersättningen till VD och företagsledning består av lön, eventuell bonus och pension. Om anställningen för bolagets koncernchef och verkställande direktör sägs upp gäller en uppsägningstid om sex månader vid egen uppsägning och om nio månader vid uppsägning från bolagets sida. Särskilt avtal om avgångsvederlag föreligger ej. Bolaget ska tillhandahålla sjukvårdsförsäkring enligt bolagets vid var tid gällande policy.

Dela

Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com