Bolagsstyrning

PledPharma har en innovativ, unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens med fokus på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov där alternativa behandlingar saknas.

Ersättning

 

Styrelseordförande och styrelseledamöter erhåller ersättning enligt beslut på årsstämman. Inga ytterligare arvoden betalas ut för kommittéarbete. Styrelsen fastställer VD:s och andra ledande personers ersättningar. Ersättningen består av lön och bonus. Företagsledningen består av fem personer. Fördelningen av lön och bonus baseras på varje anställds ansvar och befogenhet.

Ersättning till styrelse

Årsstämman beslöt att styrelsearvode skall utgå med sammanlagt 1 260 000 kronor, varav 600 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 165 000 kronor till övriga styrelseledamöter.

Riktlinjer för VD och övrig företagsledning

Bolaget ska erbjuda bolagsledningen en marknadsmässig kompensation som möjliggör att ledande befattningshavare kan rekryteras och behållas. Kompensationen till bolagsledningen ska bestå av fast lön, sedvanliga anställningsförmåner och pension. Även rörlig ersättning kan utgå, men ska inte överstiga ett belopp motsvarande sex månadslöner.

Den fasta lönen ska beakta den enskildes ansvarsområden och erfarenhet och omprövas årligen. Fördelningen mellan fast lön och eventuell rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. Intjänandeperioden alternativt tiden från avtalets ingående till dess att en aktie får förvärvas ska inte understiga tre år i aktie-och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Villkor för rörlig ersättning ska utformas så att styrelsen, om särskilt svåra ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om ett sådant utgivande bedöms som orimligt och oförenligt med bolagets ansvar i övrigt gentemot aktieägarna. För rörlig ersättning bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att utge rörlig ersättning, om styrelsen bedömer att det är motiverat av andra skäl.Pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga i förhållande till vad som gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och ska baseras på avgiftsbestämda lösningar.

Fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag ska sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.

Befattningshavare som upprätthåller post som ledamot eller suppleant i koncernbolags styrelse ska inte erhålla särskild styrelseersättning för detta.

Incitamentsprogram

Optionsprogram 2017/2020

I 2017 genomförde PledPharma ett teckningsoptionsprogram för styrelseledamöter, ledning och nyckelpersoner (”Optionsprogram 2017”). Totalt är 1 526 500 teckningsoptioner utestående under programmet. Teckningsoptionerna i Optionsprogram 2017/2020 kan utnyttjas mellan 9 november 2020 och 30 november 2020, där varje teckningsoption ger deltagaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till teckningskurs om 26 kronor per aktie. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för emissionen värderats till marknadsvärde enligt Black&Scholes värderingsmodell.

Optionsprogram 2018/2021

Under 2018 initierade PledPharma ett teckningsoptionsprogram, om 779 500 optioner, för ledning och nyckelpersoner (”Optionsprogram 2018”). Totalt är 395 000 teckningsoptioner utestående under programmet. Teckningsoptionerna i Optionsprogram 2018 kan utnyttjas mellan 1 juni 2021 och 30 november 2021, där varje teckningsoption ger deltagaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget till teckningskurs om 26 kronor per aktie. Teckningsoptionerna har vid tidpunkten för emissionen värderats till marknadsvärde enligt Black&Scholes värderingsmodell.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com