Investerare

PledPharma godkänt för notering på Nasdaq Stockholm

16 oktober, 2019

PledPharma AB (publ) meddelar att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att PledPharma uppfyller kraven för att bolagets aktier ska kunna upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen samt kompletteras med bolagets finansiella rapport för årets första nio månader.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till den 31 oktober 2019 och sista handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 30 oktober 2019. Aktien kommer fortsatt att handlas under samma ticker (PLED) och ISIN-kod (SE0003815604). Det sker ingen kapitalanskaffning eller emission av nya aktier i samband med listbytet, och aktieägare i PledPharma behöver inte vidta några åtgärder.

”Noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista är ett naturligt steg i bolagets utveckling som bekräftar mognaden i vår verksamhet och som ökar kännedomen om bolaget. Med en notering på en reglerad marknad blir PledPharma också mer tillgängligt och attraktivt för både svenska och utländska institutionella investerare”, säger Nicklas Westerholm, vd, PledPharma AB.

För ytterligare information hänvisas till det prospekt som har upprättats med anledning av listbytet, vilket förväntas att godkännas av Finansinspektionen och publiceras på bolagets hemsida i god tid före första handelsdag på Nasdaq Stockholm. Bolagets delårsrapport för perioden januari – september 2019 publiceras 23 oktober 2019.

Pareto Securities AB och Advokatfirman Lindahl KB har agerat finansiell respektive legal rådgivare till PledPharma i samband med noteringen.

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com