Om PledPharma

Vision, affärsidé, mål & strategier

Terapier för handikappande och livshotande sjukdomstillstånd

Vision

PledPharma är ett erkänt effektivt och produktivt nordiskt läkemedelsutvecklingsbolag med en stark ambition att skapa värde för patienter, samhälle och aktieägare genom att utveckla en portfölj av unika produkter för behandling av allvarliga och nischsjukdomar med betydande medicinska behov.

Mission

PledPharma ska med en unik och integrerad läkemedelsutvecklingskompetens fokusera på att förbättra behandlingen av handikappande och livshotande sjukdomstillstånd där alternativa behandlingar saknas baserat på bolagets patentskyddande och kliniskt beprövad teknologi, PLED (PyridoxyL EtylDiamin baserade substanser).

Affärsidé

PledPharma ska möta medicinska behov där behandlingar saknas genom att utveckla läkemedel fram till registrering tillsammans med strategiska partners.

Mål

PledPharmas mål är att skapa värde för patienter, samhälle och aktieägare genom att utveckla nya effektiva behandlingar mot handikappande och livshotande sjukdomstillstånd.

PledPharmas primära affärsmål i strategiska partnerskap är att:

  • Framgångsrikt utveckla PledOx® fram till marknadsregistrering 2022 för kommersialisering
  • Framgångsrikt utveckla Aladote® fram till marknadsregistrering 2024 för kommersialisering
  • Optimera potentialen/värdet av PledOx® och Aladote®

Strategier

PledPharmas plats i värdekedjan PledPharma fokuserar i huvudsak på läkemedelsutveckling i kliniska faser fram till marknadsgodkännande av läkemedelsmyndigheter. Bolagets kommersiella målgrupp är läkemedelsbolag och regionala återförsäljare med utbyggd distribution.

Koncentrerad projektportfölj

Bolaget fokuserar på projekt i klinisk utvecklingsfas. Projekten väljs ut baserat på flertalet kriterier, där de viktigaste är medicinskt behov, vetenskaplig rational, utvecklingsplan samt marknadspotential. Att potentiella behandlingar ligger inom områden med låg konkurrens anses vara en fördel.

Projekten kan antingen utgå från befintliga PLED-substanser eller nya genom förvärv.

Resurseffektiv egen expertorganisation

Med ett litet antal projekt i klinisk utveckling kan PledPharma dedicera varje projekt den uppmärksamhet och de resurser som krävs för ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Bolaget har ett entreprenöriellt förhållningssätt och driver projekten på ett resurseffektivt sätt med en egen expertorganisation med lång erfarenhet inom läkemedelsutvecklingsarbete. Samarbete sker med olika partners vars resurser utnyttjas för dedikerade projekt, bland annat kontraktsforskningsbolag, kontraktstillverkare och legal kompetens (patent, mm).

Finansiering och affärsmodell

I nuvarande utvecklingssituation avses verksamheten finansieras huvudsakligen via eget kapital och utlicensiering av projekt till kommersiella partners.

Intäkter avses att skapas främst genom licensavtal för pågående projekt samt royaltys vid kommersialisering efter ett marknadsgodkännande.

Målgrupp – läkemedelsbolag och/eller läkemedelsförsäljare

PledPharmas kommersiella målgrupper är läkemedelsbolag och regionala återförsäljare med utbyggd distribution.

Licens och royaltyintäkter

Licens- och royaltyintäkterna utgör de huvudsakliga intäkterna för bolaget genom strategiska partnerskap. Licensintäkter sker vid inledande samarbete och definierade milstolpar och är av engångskaraktär.

Royaltyintäkter

uppstår då läkemedlet börjat säljas på marknaden. De är återkommande och sker så länge försäljningen pågår.

Solasia första större avtalspart

Avtalet med japanska Solasia är ett exempel på licensiering och avtal om royalties vid kommersialisering. Ett licensavtal tecknades i november 2017 för exklusivitet för PledOx® i Japan, Kina, Hong Kong, Macau, Sydkorea samt Taiwan. Licensintäkterna om upp till 83 miljoner USD (motsvarande cirka 700 miljoner SEK) är fördelade på en initial ersättning och delbetalningar kopplade till fördefinierade milstolpar under den fortsatta utvecklingen, regulatoriska processen och kommersialiseringen. PledPharma har dessutom rätt till royalties på framtida försäljning av produkten. Solasia har också åtagit sig att till fullo finansiera en expansion av det globala fas III-programmet till fler länder i Asien.

Marknadsföring presumtiva partners

Marknadsföring mot presumtiva partners sker främst genom relationsbyggande på olika affärs- och vetenskapliga konferenser, bl a Bio Europe, ASCO, JPM Morgan week m fl. Bolaget deltar på speciella sk partnering-konferenser där bolag med läkemedelskandidater får tillfälle att möta presumtiva partners som oftast utgörs av representanter för etablerade läkemedelsbolag eller återförsäljare med egen distribution och försäljningsorganisation.

 

Dela

Twitter
LinkedIn

Kontakta oss

Adress: Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm

Telefon: 08-679 72 10

E-post: info@pledpharma.com